Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Mặt bằng tổng thể tòa A1,A2,A3

Mặt bằng tổng thể 3 tòa A và các că hộ

Mặt bằng tổng thể tòa A1Mặt bằng tổng thể tòa A2


Mặt bằng tổng tòa A3


Căn hộ A2:63.2m2

                                              Căn hộ A4:66.8m2


                                                                         Căn hộ A5:74.2m2                                                                          Căn hộ B1:102m2

Căn hộ B2:102m2